Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1 Account: De klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van It-journey

1.2 Accountgegevens: De gegevens die It-journey verzamelt en bewaart om rekeningen te kunnen sturen aan de klant, inclusief, indien van toepassing voor de facturering en voor zover mogelijk, verbruiksgegevens over dataverkeer.

1.3 E-mail adres: Een op naam van de klant gestelde adrescode, voor het uitwisselen van elektronische berichten via het internet.

1.4 Fair-use policy: Het redelijke gebruik door de klant van dataverkeer, diskruimte en/of belasting van het systeem, door It-journey nader te preciseren in aanvullende voorwaarden bij diensten waarop dit van toepassing is.

1.5 Handleiding: Software en klantendocumentatie die It-journey gedurende de overeenkomst aan de klant beschikbaar stelt ten behoeve van toegang tot het systeem en het internet. It-journey It-journey

1.6 Homepage: Een op naam van de klant gestelde internetpagina ofwel een titel - en introductiepagina van een website op het internet.

1.7 Klant: De partij die met It-journey een overeenkomst heeft gesloten.

1.8 Log-in procedure: De procedure voorgeschreven door It-journey teneinde de klant in staat te stellen toegang te verkrijgen tot het systeem en het internet.

1.9 Netiquette: De algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

1.10 Overeenkomst: De overeenkomst tussen It-journey en een klant op grond waarvan It-journey diensten ten behoeve van de klant worden verricht.

1.11 Schrijfruimte: Geheugenruimte die It-journey aan een klant ter beschikking stelt bijvoorbeeld ten behoeve van het versturen en ontvangen van e-mail, het aanhouden van een homepage of website en overige It-journey diensten.

1.12 Systeem: Computer - en aanverwante apparatuur waarmee It-journey de klant toegang tot het internet verleent.

1.13 Website: Een of meerdere geïntegreerde internetpagina's, voorafgegaan door een homepage.

1.14 Verkeersgegevens: De overige gegevens die de klant genereert op de systemen van It-journey door van de It-journey diensten gebruik te maken.

1.15 It-journey: It-journey Solutions V.O.F.

1.16 It-journey Diensten: De diensten of opdrachten die door It-journey ten behoeve van klanten worden verricht.


ARTIKEL 2: ALGEMEEN

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen It-journey en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.

2.2 Alle door It-journey gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat It-journey een aan een aspirant-klant toegezonden overeenkomst of aanvraag/machtigingsformulier volledig ingevuld en ondertekend retour ontvangt, of anderszins in opdracht van de aspirant-klant It-journey diensten aan deze ter beschikking heeft gesteld. Na aanvaarding van het aanbod door de klant is onverwijlde herroeping door It-journey mogelijk. Door herroeping komt geen overeenkomst tot stand en is It-journey gehouden al hetgeen It-journey reeds heeft ontvangen aan de klant terug te betalen. It-journey kan een aspirant-klant om haar redenen weigeren.

2.3 It-journey is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden een (1) maand na bekendmaking op de wijze als bedoeld in artikel 12.2 van kracht. Indien de klant niet instemt met de wijzigingen, heeft de klant, in afwijking van art. 10.1,tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, de bevoegdheid de overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, op te zeggen.


ARTIKEL 3: VERPLICHTINGEN VAN IT-JOURNEY

3.1 It-journey spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor:
het verlenen van aansluiting op het systeem aan de klant voor de in de overeenkomst bepaalde It-journey dienst(en); het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen die via het systeem met het internet gemaakt kunnen worden; de beveiliging van gegevens die opgeslagen worden.

3.2 It-journey kan echter geen onbelemmerde toegang tot het systeem en het internet garanderen, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de It-journey diensten.

3.3 It-journey onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij It-journey hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met artikel 4.2 tot en met 4.4 van deze algemene voorwaarden.


ARTIKEL 4: VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

4.1 De klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. De klant stelt It-journey zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens.

4.2 De klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is de klant verboden processen of programma's -al dan niet via het systeem - op te starten waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks It-journey, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Hierbij is nadrukkelijk ook indirecte schade inbegrepen door misconfiguratie aan de klantzijde, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend 'open relaying' door een verkeerd geconfigureerd mailserver systeem. Het is de klant slechts toegestaan processen of programma's op te starten indien er een directe, door It-journey toegestane verbinding met het systeem bestaat.

4.3 Het is de klant niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen;

  • ing: Het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud. Hieronder is ook spam begrepen die via elke andere provider wordt verstuurd met referentie aan een website, e-mail adres of andere dienst bij It-journey. Auteursrecht: Het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden.
  • idatie: Het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen.
  • Hacken: Het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet.

4.4 Het is de klant niet toegestaan zijn of haar account, de handleiding of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij It-journey hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Onverminderd het voorafgaande is het de klant wel toegestaan door een derde een website te laten ontwerpen, plaatsen en onderhouden. De klant blijft wel verantwoordelijk voor het gebruik van zijn of haar account en wachtwoord.

4.5 De klant draagt zorg voor de noodzakelijke hard - en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen om toegang tot het systeem mogelijk te maken.

4.6 De klant is gebonden aan de hoeveelheid schijfruimte zoals beschreven in de overeenkomst. De klant is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Bij overschrijding is It-journey bevoegd, ten behoeve van een goed functioneren van de It-journey diensten informatie te verwijderen.

4.7 De klant geeft bij deze toestemming aan It-journey zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van It-journey welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoonsregistratie bevat zowel account - als verkeersgegevens en is slechts toegankelijk voor It-journey en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij It-journey hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

4.8 De klant kan een verzoek doen tot inzage of verwijdering van de eigen accountgegevens. Hij of zij kan dit vergezeld van een (kopie van) het (geldige) identiteitsbewijs of uittreksel van de Kamer van Koophandel per post of fax naar It-journey sturen. It-journey beantwoordt deze verzoeken kosteloos en binnen 3 werkdagen per e-mail naar het account van de klant. De klant heeft tegen vergoeding tevens recht op beperkte inzage in de verkeersgegevens van het account. Het gaat hierbij om de inlogtijdstippen van het eigen account, tot maximaal 3 maanden voor het moment van aanvraag. Ook voor deze inzage is een kopie van een geldig identiteitsbewijs of uittreksel uit de Kamer van Koophandel vereist. It-journey beantwoordt deze verzoeken binnen 5 werkdagen per e-mail naar het account van de klant. It-journey vernietigt de paspoortkopieën onmiddellijk na gebruik. Bij sommige diensten bestaat de mogelijkheid tot inzage in het eigen dataverkeer, voor zover deze gegevens bekend zijn. Specifieke aanvullende voorwaarden hiervoor worden bij deze diensten apart bekend gemaakt.


ARTIKEL 5: AANSPRAKELIJKHEID

5.1 It-journey is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van de klant, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van It-journey. Met name is It-journey niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot, het systeem of het internet bij It-journey of derden, een gebrek in de beveiliging van de door de klant opgeslagen informatie op de systemen van It-journey, handelingen van andere klanten of internetgebruikers, wijzigingen in log-in procedure, account en e-mail adres.

5.2 De klant die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor It-journey voortvloeiende schade. 5.3 De klant vrijwaart It-journey tegen alle aanspraken van derden terzake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de klant van de account, het systeem of internet, dan wel door het niet nakomen van de klant van zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.

5.4 It-journey is gerechtigd zonder nadere aankondiging de aan de klant verstrekte aansluiting op het systeem onmiddellijk buiten gebruik te stellen, indien en zo lang de klant handelt in strijd met het gestelde in de artikelen 4.1 tot en met 4.5. Bovendien is It-journey in dat geval gerechtigd, indien de ernst van de overtreding zulks rechtvaardigt, de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, dit alles zonder dat een recht op schadevergoeding van de klant jegens It-journey ontstaat.


ARTIKEL 6: IT-JOURNEY DIENSTEN

6.1 Wanneer It-journey een CRM-systeem overneemt om onderhoud uit te voeren en het vervolgens upgrade naar een eigen versie, behouden alle intellectuele eigendomsrechten van deze geüpgrade versie zich bij It-journey. Overnemen in deze context verwijst naar de actie waarbij It-journey de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het beheer, onderhoud en verbetering van het CRM-systeem.

6.2 Klanten die het CRM-systeem van It-journey gebruiken, erkennen en stemmen ermee in dat alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het systeem bij It-journey berusten.

6.3 Bij beëindiging van een contract of overeenkomst heeft de klant het recht om de oorspronkelijke versie van het CRM-systeem (de versie vóór enige upgrades of wijzigingen door It-journey) terug te ontvangen. De geüpgrade versie blijft eigendom van It-journey.

6.4 Klanten krijgen een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om het CRM-systeem en de bijbehorende handleiding te gebruiken voor de duur van de overeenkomst. Het is de klant niet toegestaan om deze handleiding of het systeem te kopiëren, behalve indien dit noodzakelijk is voor normaal, eigen gebruik en back-updoeleinden. Bij het maken van kopieën zal de klant alle tekens die bepalend zijn voor de eigendom en herkomst, ongewijzigd in stand laten.

6.5 Voor sommige diensten gelden aanvullende specifieke voorwaarden ten aanzien van het gebruik van de dienst. Deze voorwaarden worden per dienst apart bekendgemaakt. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, een fair-use policy, toegangsrecht en eigendomsrecht.

6.6 It-journey biedt klanten de mogelijkheid een homepage te openen. Bij exploitatie van een commerciële homepage zijn additionele vergoedingen verschuldigd. Indien It-journey in opdracht van een klant een homepage of website ontwerpt, berusten alle intellectuele eigendomsrechten bij It-journey.

6.7 It-journey heeft het recht om de toegang tot het CRM-systeem te beperken indien een klant de overeengekomen datalimieten overschrijdt. Bij overschrijding dient de klant de overeengekomen extra kosten te betalen.


ARTIKEL 7: DIENSTEN VAN DERDEN

7.1 It-journey is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen, waaronder begrepen storingen in de netwerken of infrastructuur van derde partijen.

7.2 It-journey verzorgt in opdracht van klanten tegen betaling van een vergoeding de registratie van domeinen bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De keuze van de domeinnaam is voor rekening en risico van de klant en It-journey aanvaardt ter zake van keuze en gebruik van de domeinnaam geen enkele aansprakelijkheid.


ARTIKEL 8: KLACHTEN

8.1 It-journey neemt slechts klachten in behandeling voor zover de klachten betrekking hebben op It-journey diensten en/of gedragingen of handelingen van klanten.

8.2 It-journey spant zich in klachten omtrent de It-journey diensten zo goed mogelijk te behandelen en tot verbetering van de It-journey diensten te komen. De klant kan een volledige en duidelijk omschreven klacht binnen 3 werkdagen melden bij de afdeling klantenservice, bij voorkeur per e-mail. De klacht wordt, indien mogelijk, 3 werkdagen na ontvangst van de klacht, door It-journey in behandeling genomen. Klant wordt daarvan, indien mogelijk, 3 werkdagen na ontvangst van de klacht op de hoogte gesteld.

8.3 It-journey spant zich in klachten omtrent handelingen of gedragingen door It-journey klanten zo goed mogelijk te behandelen. De klant kan klachten over abuse, spam of illegale handelingen door It-journey klanten binnen 3 werkdagen naar het e-mail adres info@It-journey.nl sturen, mits vergezeld van de relevante log gegevens, inclusief tijdstippen en/of volledige headers en een duidelijke omschrijving van de reden van de klacht.

8.4 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de klant onverlet.


ARTIKEL 9: BEHEER VAN HET SYSTEEM

9.1 It-journey is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voorzover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door It-journey te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens It-journey ontstaat.

9.2 It-journey is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de log-in procedure, in het account en in de e-mail adressen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens It-journey ontstaat. It-journey zal in een dergelijk geval de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.


ARTIKEL 10: DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST

10.1 De overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de in de overeenkomst bepaalde termijn. De overeenkomst wordt steeds stilzwijgend na afloop van de eerste termijn met eenzelfde termijn verlengd. Opzegging van de overeenkomst dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand tegen het einde van de overeengekomen periode. Opzegging is mogelijk zowel schriftelijk als per fax, met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop It-journey de opzegging ontvangt.


ARTIKEL 11: ONTBINDING

11.1 Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met It-journey gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de klant in staat is aan zijn of haar contractuele verplichtingen jegens It-journey te voldoen, is It-journey gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen It-journey dienst(en) op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat It-journey tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan It-journey verder toekomende rechten.

11.2 It-journey is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en de It-journey diensten te staken indien de klant: aan It-journey valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven; nagelaten heeft juiste gegevens of wijzigingen door te geven; de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan; in strijd handelt met artikel 4.1 tot en met 4.5; in staat van faillissement is verklaard of zelf een aanvraag tot faillietverklaring heeft ingediend; surséance van betaling heeft aangevraagd; onder curatele of bewind is gesteld of is ontbonden.


ARTIKEL 12: PRIJZEN

12.1 De klant is afhankelijk van de te leveren It-journey dienst(en) een vergoeding verschuldigd. Alle prijzen zijn exclusief BTW, administratiekosten en eventuele bijkomende heffingen en/of rechten, tenzij anders vermeld.

12.2 It-journey is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de vergoedingen en overige kosten te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat zij van kracht worden bekendgemaakt op de webpagina's van It-journey. De klant die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is bevoegd, in afwijking van art. 10.1, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, op te zeggen.


ARTIKEL 13: BETALING

13.1 De aan It-journey verschuldigde vergoedingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De klant is verplicht binnen veertien (14) dagen na factuurdatum het verschuldigde te betalen.

13.2 Indien de klant niet binnen de termijn van art. 13.1 betaalt, verkeert hij of zij van rechtswege in verzuim en is hij of zij zonder nadere ingebrekestelling wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening en risico van klant. Deze kosten bedragen 15% over het te vorderen bedrag met een minimum van EUR € 11,35 tenzij It-journey aantoont dat de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn.

13.3 Bij uitblijven van betaling binnen de in art. 13.1 gestelde termijn, behoudt It-journey zich het recht voor om de toegang tot het systeem van de klant te beperken of volledig af te sluiten totdat het verschuldigde betaling volledig is voldaan. Het recht om het systeem te beperken of af te sluiten geldt onverminderd de overige rechten die It-journey toekomen op grond van dit artikel en de overeenkomst.


ARTIKEL 14: OVERMACHT

14.1 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan It-journey niet in staat is haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken.

14.2 It-journey heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat It-journey haar verbintenis had moeten nakomen.

14.3 Tijdens overmacht worden de levering - en andere verplichtingen van It-journey opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door It-journey niet mogelijk is langer duurt dan twee (2) weken is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.


ARTIKEL 15: GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

15.1 Op elke overeenkomst tussen It-journey en de klant is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten tussen It-journey en de klant.

15.2 Indien de klant, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het niet eens is met de keuze van art. 15.1, is hij of zij bevoegd binnen een termijn van een (1) maand nadat It-journey een beroep op art. 15.1 heeft gedaan, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

15.3 Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.